Đăng tải Ứng Dụng/Games lên GameGo Appstore


Hãy nhập mã Package của Games, ví dụ URL games là https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe&hl=vi&gl=US thì mã của games là: com.mojang.minecraftpe

Hãy nhập tên của Games/Ứng dụng thật ngắn gọn những vẫn chứa Keyword cần SEO quan trọng. Ví dụ: Minecraft or Hack Minecraft or Minecraft ModPure

Nhập phần ID link Youtube giữa ?watch= và dấu &, ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=TJOW150j8h0&t=4s là TJOW150j8h0

Nhập tên nhà phát hành/công ty phát hành games

Nhập số Version mới nhất mà danh sách tệp tin APK của bạn có cung cấp cho người dùng.

Nhập cấu hình hệ điều hành Android tối thiểu, ví dụ: 4.0

Mô tả này nên chứa Keyword chính và các Keyword phụ (Nhớ tô đậm các Keyword), nên mô tả sao cho người xem bài viết cảm thấy hấp dẫn trong phần mô tả này.

Nên viết hướng dẫn cài đặt theo từng Version APK nếu các Files có cách cài khác nhau.

vd: 18.1 Việt or 20.1 Beta

VD: 1.583MB

Link File Tải

1